Dane uczestnika
Dostępne spotkania
Zakres działalności i tematyka badawcza:
- rolnictwo, chemia przemysłowa
- badania nad właściwościami gleb
- natura minerałów ilastych, faz glebowych
- właściwości i natura krzemianów i glinokrzemianów
Zakres działalności i tematyka badawcza:
- chemia przemysłowa
- zrównoważona produkcja chemikaliów
- ochrona środowiska, oczyszczanie wód i powietrza
Zakres działalności i tematyka badawcza:
- metody badawcze dostępne w synchrotronie SOLARIS (XPS, ARPES, XAS, EXAFS, XANES,PEEM, STXM)
- zastosowanie metod w branżach lifescience, metali, wyrobów z surowców niemetalicznych oraz chemii
Zakres działalności i tematyka badawcza:
- wytwarzanie nawozów z surowców naturalnych
- nawozy mineralno-organiczne, nawozy zawiesinowe
Zakres działalności i tematyka badawcza:
- pszczelarstwo
- technologia osuszania i kremowania miodów oraz pyłków
- urządzenia do dehydratacji miodu
Zakres działalności i tematyka badawcza:
- bioróżnorodność roślin, agrotechnika
- biostymulacja nasion i roślin metodami fizycznymi i biologicznymi
Zakres działalności i tematyka badawcza:
- hodowla i biologia zwierząt
- monitorowanie rozwoju zarodków kocich
- synchronizacja faz cyklu komórkowego fibroblastów skóry kotowanych i kota domowego w aspekcie klonowania somatycznego
Zakres działalności i tematyka badawcza:
- procesy syntezy metalurgicznej oraz odlewania kokilowego wlewków z aluminium, miedzi oraz jego stopów
- procesy odlewania ciągłego wyrobów okrągłych oraz płaskich z aluminium, miedzi oraz jego stopów
- przeróbka plastyczna materiałów z metali nieżelaznych w oparciu o procesy walcowania, ciągnienia oraz kucia wraz z analizą ich parametrów siłowych
- badania własności mechanicznych oraz twardości ocenianej metodą Vickersa i Brinella metali nieżelaznych oraz ich stopów a także stali
- badania własności mechanicznych w wysokich temperaturach (do 950°C) metali nieżelaznych oraz ich stopów
- badania własności elektrycznych metali nieżelaznych oraz ich stopów,
- badania składu chemicznego materiałów z miedzi oraz aluminium oraz ich stopów a także stali
- badania jakości powierzchni
- badania procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu termowizji
Zakres działalności i tematyka badawcza:
- kinetyka i modelowanie procesów redukcji tlenków żelaza w fazach skondensowanych,
- własności fizykochemiczne żużli metalurgicznych oraz termodynamika i kinetyka reakcji w układach metal-żużel w ciekłych fazach,
- modelowanie procesów zachodzących w reaktorach metalurgicznych,
- nowoczesne technologie procesów spiekania i wielkopiecowego,
- pozapiecowa rafinacja surówki,
- technologie produkcji grafityzowanych bloków katodowych,
- modelowanie i sterowanie procesami technologicznymi,
- modelowanie i badanie wymiany masy w układach kąpiel metalowa - faza żużlowa,
- procesy krzepnięcia wlewków tradycyjnych i w procesie ciągłego odlewania stali,
- procesy utylizacji odpadów hutniczych.
Przesuń suwak w dół

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., niniejszym wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku, przedstawionego w materiałach nagranych w dniu 4.11.2020 r. oraz 18.11.2020 r. w trakcie spotkania „Innowacyjne Safari” w celu dokumentacji, archiwizacji, emisji webinarium lub szkolenia oraz publikowania nagrania na stronach internetowych i serwisach social media np.:
- www.innowacyjna.malopolska.pl,
- Facebook: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska
- LinkedIN: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska
- YouTube: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska
bez ograniczenia co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy oraz bez konieczności uiszczenia z tego tytułu jakiejkolwiek zapłaty przez Województwo Małopolskie, adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Przesuń suwak w dół

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.


II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email:iodo@umwm.malopolska.pl.


III. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu uczestnictwa w wydarzeniu: spotkanie informacyjne „Innowacyjne Safari 2020”.


IV. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji wydarzenia: spotkanie informacyjne „Innowacyjne Safari 2020”.


V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu: spotkanie informacyjne „Innowacyjne Safari 2020”.


VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych (D.U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).


VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 28 RODO będą przetwarzane w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający, tj. Especto Dariusz Szewczyk ul. Stelmachów 127i., 31-349 Kraków w celu realizacji wydarzenia: spotkanie informacyjne „Innowacyjne Safari 2020”.


X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Oświadczam iż zapoznałem się z wyżej wymienioną informacją na temat przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Marszałek Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków moich danych osobowych w celu określonym powyżej w pkt III (Cele przetwarzania danych). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


(Cele przetwarzania danych). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
DALEJ